nieuws

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers in 2018

Sector

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers in 2018

Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft het kabinet in 2018 een bedrag gereserveerd van 100 miljoen euro. Dat is 10 miljoen meer dan vorig jaar. Wel gelden per 1 januari 2018 weer iets andere voorwaarden voor de tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen.

Sinds 1 januari 2016 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. De Investeringssubsidie Duurzame Energie voor kleine apparaten die duurzame warmte produceren, komt voort uit het Energieakkoord in 2013. De meerjarige ISDE-regeling loopt door tot en met 31 december 2020.

10 miljoen meer voor ISDE 2018
In 2017 had de overheid al 90 miljoen uitgetrokken voor de Investeringssubsidie duurzame energie. Op 30 november 2017 was naar schatting 66.000.000 euro geclaimd door 22.887 aanvragers, aldus RVO.nl. Hoewel de subsidiepot eind november dus nog niet leeg was, stelt het Kabinet voor 2018 zelfs 10 miljoen euro meer ter beschikking.

Hoogte subsidie per apparaat
De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie daarvan. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten op de website van RVO.nl, dat de regeling uitvoert in opdracht van de overheid.

Warmtepomp populairste apparaat
Sinds de introductie van de regeling in 2016 is de warmtepomp het toestel waarvoor het meeste subsidie wordt aangevraagd, zowel door particulieren als door de zakelijke markt.

Deskundige installateur verplicht in 2018
Per 1 januari 2018 worden de voorwaarden van de ISDE-subsidie weer enigszins gewijzigd. Zo moet de aanvrager per 1 januari een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Nieuwe voorwaarden voor biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen
Daarnaast gelden per toestel ook wat andere wijzigingen ten opzichte van de voorwaarden en berekeningen in de twee voorgaande jaren. Een overzicht van de andere wijzigingen per toestel:

Biomassaketels uitgebreid met luchtverhitters
Per 1 januari 2018 beperkt de eis dat biomassaketels voldoen aan norm EN 303-5 zich tot ketels waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt. Hierdoor komen ook biomassagestookte luchtverhitters in de categorie biomassaketels in aanmerking voor subsidie.

Subsidiebedrag voor zonneboilers gewijzigd
Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 m2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode. Die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.

Berekenmethode voor zonneboilers gewijzigd
Voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10 m2 wordt een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar.

Subsidiebedrag voor warmtepompen gewijzigd
De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.

Overgangsregeling aanvraag ISDE-subsidie
Voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd. Deze toelichting hoort bij de aankondiging van de wijziging zelf, gepubliceerd in de Staatscourant van 4 december 2017. Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen vanaf 1 februari 2018.

Stappenplan aanvraag ISDE-subsidie
Onder ‘aanvragers’ verstaat de subsidieverstrekker zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor beide types aanvragers staat een uitgebreid stappenplan op rvo.nl. Ook de installateur kan voor zijn klant de ISDE-subsidie aanvragen. De klant is echter altijd degene die het geld van RVO krijgt. Hoe pakt u zo’n aanvraag effectief en efficiënt aan? Zie hiervoor het stappenplan ISDE-subsidie aanvragen voor de installateur.

Stappenplan ISDE-subsidie aanvragen voor de installateur

In zes stappen naar de ISDE-subsidie
1. Verzamel de benodigde gegevens zoals de inloggegevens voor DigiD, EHerkenning of het RVO.nl- account en informatie over het toegepaste apparaat (koopcontract, factuur, bewijs van installatie en betaling en het KA-nummer of de technische informatie van het apparaat).
2. Start op: rvo.nl/isde en maak de keuze ‘aanvragen voor particulieren’ of ‘zakelijke klanten’.
3. Vul alle gevraagde gegevens in zoals NAW-gegevens, het rekeningnummer en gegevens over het project.
4. Vul gegevens over het apparaat in. Het makkelijkst gaat dit door de meldcode (KA-nummer) van het apparaat in te vullen. Elk voor subsidie goedgekeurd apparaat krijgt zo’n nummer. De RVO heeft aparte lijsten gemaakt voor warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Deze zijn terug te vinden op rvo.nl/isde/voor-welke-apparaten-geldt-de-isde.
5. Indien het apparaat niet in de lijst staat, vul dan de technische gegevens van het apparaat in zoals de fabrikant deze verstrekt. U moet dan ook een technisch document met de digitale aanvraag meesturen. De kans bestaat dat RVO, na bestudering van de technische gegevens, tot de conclusie komt dat het apparaat niet voor subsidie in aanmerking komt.
6. Voeg tot slot de gevraagde digitale documenten, zoals een factuur, toe.

Reageer op dit artikel