nieuws

Kabinet schrapt aansluitplicht aardgas

Geen categorie

Kabinet schrapt aansluitplicht aardgas

Afgelopen week presenteerde minister Kamp van Economische Zaken de ‘Energieagenda’ van het kabinet, waarin staat hoe Nederland in 2050 vrijwel CO2-emissievrij moet zijn. Om dit te bereiken, stuurt het kabinet aan op een aantal nieuwe mogelijkheden. Het meest in het oog springt de voortvarendheid waarmee afscheid wordt genomen van aardgas als energiedrager.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot, naar ‘bijna 0’ in 2050. Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing, en op het terugdringen van aardgasgebruik door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte.

Verplichting op aardgasaansluiting

Het kabinet zet een breed pakket aan maatregelen in om dit te bereiken. Zo wordt gekeken naar duurzame verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. Op dit moment wordt nog 30 % van de gebruikte energie in Nederland hiervoor ingezet; er valt dus forse winst te behalen. Een belangrijke maatregel die wordt getroffen om de energietransitie te versnellen, is het laten vervallen van de wettelijke verplichting om huizen en gebouwen op het gasnetwerk aan te sluiten. Netbeheerders zoals Stedin sturen daar al langer op aan. In de huidige situatie heeft een netwerkbeheerder een aansluitplicht als de gemeente of vastgoedontwikkelaar erom vraagt. Wanneer het wetsvoorstel om de plicht te schrappen komt, is niet bekendgemaakt.

Betaalbaarheid van de energietransitie

Tegelijkertijd wordt de bron van energie verder verduurzaamd. Stroomopwekking met windmolens op zee is volgens het kabinet succesvol en zal de komende jaren dan ook verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen. In dat kader zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor financiering van de benodigde investeringen. De eerste uitkomsten daarvan worden medio 2017 verwacht. Uitgangspunt is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven.

Reageer op dit artikel