nieuws

23 mei: NPW-congres Warmtepompen

Geen categorie

Donderdag 23 mei 2013 organiseert het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) zijn nationaal voorjaarscongres Warmtepompen in de Reehorst te Ede. Tijdens het congres worden actuele ontwikkelingen op een rij gezet en krijgen partijen in de warmtepompindustrie zicht op wat er de komende tijd van hun organisatie en medewerkers wordt verwacht.

Ondanks het feit dat we momenteel in een periode verkeren waarin bouwactiviteiten in zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw te lijden hebben van minder gunstige economische omstandigheden, zijn er op het gebied van de toepassing van warmtepompsystemen de nodige positieve ontwikkelingen te melden, waar onze duurzame toekomst haar voordeel mee kan doen.

De kosten gaan voor de baten uit oftewel, je moet eerst kosten maken om er later voordeel van te hebben. Zo omschrijft Wikipedia het oude Nederlandse gezegde, dat goed aangeeft waar we op dit moment voor staan om de kansen die er liggen op het gebied van de duurzame energievoorziening de komende jaren goed te benutten. We zullen als branche en als bedrijven het nodige moeten investeren om onze kennis op peil te brengen en te houden en vooral ook onze kwaliteit naar de markt duidelijk moeten profileren.

Kiezen voor duurzaamheid: kiezen voor kwaliteit

Tijdens het NPW-congres op 23 mei worden de actuele ontwikkelingen voor u op een rij gezet en krijgt u zicht op wat er van uw organisatie en medewerkers wordt verwacht. Maar ook welke weg u daarbij het beste kunt bewandelen. Dit alles om gezamenlijk de kwaliteit te kunnen leveren die de markt op het gebied van de duurzame energievoorziening van ons verlangt. Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige warmtepompsystemen is noodzakelijk als we de stap naar duurzaamheid en daarmee de noodzakelijke energiereductie en verduurzaming van de gebouwde omgeving daadwerkelijk willen gaan maken!

Een aantal actuele ontwikkelingen is van groot belang voor de sector:

1. Per 1 januari 2013 is ook voor Nederland de RES (Renewable Energy Systems) , de Europese norm op het gebied van de toepassing van duurzame energiesystemen (waaronder warmtepompen) van toepassing;

2. Voor bodemsystemen is certificatie met de daaraan hangende Ministeriële erkenning verplicht (in principe vanaf 1 oktober 2013), met een overgangsperiode van 1 jaar.

3. Voor het ontwerpen, uitvoeren en beheren van bodemgebonden warmtepompsystemen geldt (naar verwachting per 1 oktober 2013) een verplichte certificering conform BRL6000-21 (bovengronds deel), ontwikkeld door KBI, dan wel het BRL SIKB 11000 protocol 11001 voor het ondergrondse deel;

4. Naast de BRL6000-21 voor bodemsystemen met de energiecentrale (=warmtepomp) is er voor individuele combi-warmtepompen met de bodem als bron het certificatieproces conform BRL6000-13 en voor collectieve warmtepompen met bodem als bron de BRL6000-18;

5. Nieuw is de BRL die er komt voor warmtepompen met lucht als bron;

6. Ook is er de SEI-erkenning van warmtepompinstallateurs die vanuit UNETO-VNI wordt gevoerd, met als basis de opleidingen gebaseerd op ISSO-richtlijnen, en de certificatie van NVKL-installateurs;

7. Er is een herziene EPBD (Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen). Deze richtlijn eist vanaf juli 2013 een regelmatige keuring van airconditioningsystemen met een opgesteld totaal koelvermogen per gebouw van meer dan 12 kW. De inspectie wijst uit of de eigenaren de energieprestatie kunnen verbeteren. Ook warmtepompen met een aircofunctie vallen onder deze inspectieplicht;

8. Zowel op het gebied van warmtepompen als bodemenergie is een Leergang ontwikkeld met daarbij behorende cursussen. Deze cursussen kunnen worden afgesloten met een door Cito afgenomen examen, waarvan het diploma aansluit bij de eisen die gelden ten aanzien van de certificering.


NPW Wegwijzer?

Dit alles bij elkaar maakt dat het zicht hebben op je eigen positie en de mogelijkheden om tot kwaliteitsverbetering te komen erg actueel. Weet de installateur, adviseur, leverancier nog wel waar hij aan toe is? Wat wordt er van de verschillende partijen verlangd? Hoe gaan gemeenten om met de aanvragen en hoe kan men aan zijn al of niet wettelijke (kwaliteit)verplichtingen voldoen? Met de inleidingen op het NPW congres van 23 mei wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen die voor
de toepassing van warmtepompen van belang zijn. Het congres biedt zowel de installateur als de installatie-adviseur, de medewerkers bij de woningcorporatie en gemeenten de nodige informatie om goed op de toekomst te zijn voorbereid.

Programma

12:30 – 13:30 uur Ontvangst met inlooplunch

13:30 – 13:45 uur Opening door de dagvoorzitter

13:45 – 14:10 uur RES-certificatie, focus op vakbekwaamheid van de gecertificeerde installateur (positie RES in Europees verband en uitwerking ervan voor Nederland)

14:10 – 14:35 uur AMvB bodemenergie, certificering ook voor warmtepompsystemen (het hoe en waarom van certificering en kwaliteitsborging voor het ontwerpen, uitvoeren en beheren van bodemgebonden warmtepompsystemen)

14:35 – 15:00 uur Positie van BRL’s bij certificering van bedrijven (het belang en nut van kwaliteitsborging en certificering voor bedrijven, waaraan moet men voldoen en wat moet ervoor gebeuren)

15:00 – 15:45 uur PAUZE

15:45 – 16:10 uur Nieuwsflitsen Warmtepompen (Actuele zaken op het gebied van warmtepompen. Met aandacht voor zowel ontwikkelingen op product als branche niveau alsmede de beschikbaarheid van richtlijnen en scholingsmogelijkheden)

16:10 – 16:35 uur Meldingsplicht bodemsystemen. De rol van de gemeente, installateur en systeem eigenaar (Werkwijze en verandering in het kader van het wijzigingsbesluit bodemsystemen)

16:35 – 17:00 uur Haalbaarheid en toepassing van warmtepompsystemen in de praktijk (In het proces van initiatief tot realisatie spelen meerdere partijen een rol met als doel, duurzame kwaliteit voor nu en de toekomst. Hoe pakken we dit aan en welke
factoren zijn van belang om de doelstellingen te kunnen halen)

17:00 – 17:30 uur Discussie en conclusies onder leiding van de dagvoorzitter

17:30 uur Afsluiting en netwerkborrel

Informatie over de locatie, kosten en wijze van inschrijven vindt u op de website van het Nederlands Platform Warmtepompen.

Reageer op dit artikel