nieuws

Agentschap NL vraagt om definitie ‘energieneutraal’

Geen categorie

Bij de ontwikkeling van gebouwen worden begrippen als energieneutraal, CO₂-neutraal en klimaatneutraal veelvuldig gebruikt. Er bestaat echter geen eenduidigheid over de betekenis van deze begrippen. Dit zorgt voor spraakverwarring en onduidelijkheid. Om orde op zaken te stellen, heeft Agentschap NL DHV opdracht gegeven een onderzoek en marktconsultatie uit te voeren.
Het rapport, met de titel ‘Uitgerekend Nul’, biedt een leidraad voor eenduidig gebruik van begrippen en de onderliggende berekeningswijze. Belangrijkste uitkomst: gebruik de term ‘energieneutraal’ als het om de prestaties van een gebouw gaat, gebruik de term ‘CO₂-neutraal’ voor de prestaties van een organisatie en gebruik de term ‘klimaatneutraal’ bij voorkeur niet.
Bij de ontwikkeling van een gebouw wordt steeds vaker een energieambitie of CO₂-doelstelling afgesproken. Doordat het gebruik van de terminologie hiervoor vrij is, is er echter weinig zicht op de feitelijke betekenis van deze ambities en de wijze waarop deze worden vastgesteld. Wat reken je wel en wat niet bij een energieneutraal gebouw? Gaat het om het gebouw of om de organisatie? En worden behalve het gebouwgebonden energiegebruik ook het gebruikersgebonden- en materiaalgebonden gebruik meegenomen? De rapportage ‘Uitgerekend Nul’ stelt de volgende afspraken voor:*
* Gebruik de term ‘energieneutraal’ als het om de prestaties van een gebouw gaat. Het energiegebruik wordt primair bepaald door het ontwerp en de inrichting van een gebouw. Het gaat om de Mega Joules in de vorm van gas, elektriciteit en warmwater. De CO₂-uitstoot die daarmee gepaard gaat is een afgeleide. De energievraag wordt bepaald op basis van het gebouwgebonden en gebruikersgebonden energiegebruik.
* Gebruik de term ‘CO₂-neutraal’ voor de prestaties van een organisatie. De term CO₂-neutraal is breder en dekt onderwerpen als energiebesparing in gebouwen, CO₂-reductie met betrekking tot mobiliteit, inzet van duurzame energie en CO₂-compensatie.
* Gebruik de term ‘klimaatneutraal’ bij voorkeur niet. Klimaat is veel breder dan alleen energie of CO₂, het raakt aan duurzaamheid in de volle breedte.

Volgens Claudia Bouwens, Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid bij Neprom, is er in de bouwpraktijk inderdaad behoefte aan een heldere definitiestelling. “Om de doelstellingen, die we met elkaar hebben afgesproken in het Lente-akkoord, te halen moet duidelijk zijn waar we precies over spreken. De definities die Agentschap NL nu stelt, geven die duidelijkheid. Partijen in de gebouwde omgeving kunnen dit gebruiken om hun klimaatambities vorm te geven en scherp te stellen. De route naar energie- en CO₂-neutraal kan hiermee duidelijker worden uitgestippeld”.
‘Uitgerekend Nul’ borduurt voort op het rapport ‘Stevige ambities, klare taal’ uitgevoerd door W/E adviseurs in opdracht van PeGO uit 2009 en schetst richtlijnen voor eenduidig gebruik van de meest gebruikte begrippen. Het rapport licht tevens toe op welke wijze energieneutraliteit en CO₂-neutraliteit kunnen worden berekend, gebruikmakend van bestaande rekenmethodes.

Reageer op dit artikel