artikel

Terugval in verkoop van wko-warmtepompen

Bronnen

In ‘topjaar’ 2016 werden bijna twee keer zo veel bodemgebonden warmtepompen verkocht als in het jaar ervoor. 2017 toonde een veel gematigder beeld, waarbij met name opvalt dat open bronsystemen uit de gratie lijken.

Terugval in verkoop van wko-warmtepompen

Van alle 24.542 warmtepompen die in 2017 in Nederland werden verkocht, maakt ongeveer drie kwart gebruik van de buitenlucht als bron. De verkoop van lucht/water-warmtepompen groeit ook veel harder dan die van bodemgebonden systemen, die in 2017 een relatief bescheiden verkoopgroei noteerden. Dat is een forse ‘afvlakking’ ten opzichte van de recordgroei in het jaar ervoor. Een reden hiervoor kan zijn dat de ISDE-regeling de investeringsdrempel voor lucht/water-systemen relatief forser verlaagt dan die voor bodemgebonden systemen.

Open versus gesloten

De terugval in verkoop doet zich met name voor bij open systemen (wko); de verkoop van warmtepompen voor toepassing met een gesloten bodembron groeit nog steeds. In dat kader geven de Statline-gegevens van het CBS enig inzicht. Dit statistisch platform maakt k onderscheid tussen warmtepompen die zijn aangesloten op open dan wel gesloten systemen. Als naar dat onderscheid wordt gekeken, vallen twee trends op:

• Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor open bronnen neemt sterk af: in de woningbouw van 244 (2016) tot 47 (2017), en in de utiliteit van 337 (2016) tot 273 (2017). Daar komt bij dat een snel toenemend aantal open bronsystemen uit gebruik is genomen: van 90 (2016) tot 259 (2017).

• Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor gesloten bronnen in de woningbouw is met ongeveer 30 procent gegroeid: van 3.394 (2016) naar 4.421 (2017).

Het aantal in gebruik genomen gesloten bronnen in de utiliteit is en blijft bescheiden (van 90 in 2016 tot 65 in 2017), wat zich laat verklaren doordat dit bij grotere gebouwen meestal niet de meest voor de hand liggende systeemkeuze is.

Toekomstperspectief

Hoe de markt voor bodemgebonden warmtepompen zich verder ontwikkelt, is lastig in te schatten. In dat kader is het bijvoorbeeld interessant om te zien dat de afgelopen periode nieuwe concepten zijn ontwikkeld voor de toepassing van gesloten bodembronnen bij gestapelde woningbouw. Tot enkele jaren geleden werd het als een haast onmogelijke uitdaging gezien om dit type woningen NOM te maken. Bottleneck was met name het relatieve gebrek aan dakruimte voor de opstelling van pv-panelen. Met bodemgebonden systemen kan dat probleem deels worden omzeild.

> Leestip: Vorige week ontving Thijs Meulen de WKO Duurzaamheid Award 2018 voor zijn inzet bij het optimaliseren van de wko en ringleiding van de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven).

> Leestip: Lees ook de gratis aan te vragen white paper ‘Hoe werkt een wko-installatie?’

> Leestip:  Eerder dit jaar betreurden deskundigen al dat bodemenergiesystemen steeds meer uit de gratie lijken bij woningbouwers.

 

 

Reageer op dit artikel