"Uitvoering van afspraken rond verduurzaming woningen blijft achter"

In juni 2019 werd het Klimaatakkoord gepresenteerd, met afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Casper Tigchelaar, onderzoeker bij TNO, heeft bij de onderhandelingen over het akkoord meegerekend aan voorstellen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. De manier waarop nu uitvoering wordt gegeven aan de afspraken, verloopt volgens Tigchelaar niet erg voortvarend: "In de Klimaat en Energieverkenning van 2020 hebben we geconstateerd dat er nog onvoldoende actie wordt ondernomen". Tekst: Bas Roestenberg