nieuws

EHPA: EU-lidstaten moeten energie-efficiëntie steunen

Geen categorie

EHPA: EU-lidstaten moeten energie-efficiëntie steunen

Met het voorstel van de Europese Commissie om te streven naar een energie-efficiëntiedoelstelling van 30 procent heeft de Europese Commissie volgens EHPA (European Heat Pump Association) weer een kleine stap gezet in de goede richting. Maar meer ambitie is nodig om het Europese energiesysteem echt te transformeren.

EHPA moedigt alle EU-lidstaten aan om het voorstel van de Commissie te ondersteunen – waarin overigens geen directe concrete maatregelen genoemd worden – en om aan te dringen het voorgestelde prestatieniveau nog hoger te stellen. Europa moet snel en besluitvaardig handelen om de markt te tonen dat de beleidsmakers serieus werken aan de energietransitie. Energie-efficiëntie moet geen theoretisch concept zijn maar de leidraad voor O & O-maatregelen, alsook voor investeringsbeslissingen en actie op alle niveaus.

Hernieuwbare energie

Een sterke betrokkenheid van de Europese Commissie en de aangesloten staten om de energie-efficiëntie tot een hoeksteen van het Europese klimaat- en energiebeleid te maken moet worden aangetoond door een ambitieuze doelstelling – groter dan de 30 procent business-as-usual – die bovendien verplicht wordt. Energie-efficiëntie moet dan worden aangevuld met voorschriften inzake het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De Europese warmtepompindustrie is ervan overtuigd dat de drie elkaar versterkende doelstellingen nodig zijn om de planning veilig te stellen en om Europa voort te stuwen bij de verwezenlijking van haar klimaat- en energiedoelstellingen en het uiteindelijk realiseren van een duurzame energievoorziening. In feite zijn de drie doelen van het grootste belang om een kostenefficiënte manier te bereiken, omdat ze elkaar wederzijds versterken.

Technologisch perspectief

Eigen onderzoek van de Commissie heeft aangetoond dat dit mogelijk is; EHPA verzekert de beslissingnemers dat de beoordeling vanuit een technologisch perspectief juist en haalbaar is.

Het bereiken van meer energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energie en minder CO2-uitstoot is eenvoudiger dan gedacht als een andere voor de hand liggende stap is gezet. Het is niet genoeg om te erkennen, dat de verwarmingssector goed is voor 45 procent van de Europese vraag naar energie. Deze energievraag moet worden teruggedrongen door de verwarmingssector in focus te brengen.

De modernisering van het bestand aan verwarmingsinstallaties door het vervangen van de bestaande, inefficiënte fossielebrandstofketels met zeer efficiënte systemen zoals warmtepompen, vermindert de afhankelijkheid van energie-invoer, vergroot de lokale werkgelegenheid en waarborgt op de lange termijn de betaalbaarheid van de energievoorziening. Het gebruik van energie die anders verspild wordt in gebouwen en commerciële toepassingen draagt bij aan hetzelfde doel. EHPA vraagt dus aan de EU-lidstaten om verwarming en koeling het middelpunt te maken van het 2030 klimaat- en energiepakket.

Ambitieuze streefwaarden en het verplicht stellen van energiebesparing versnellen de energietransitie. De snelle en doortastende implementatie hiervan dient als een marktontwikkelingsprogramma voor Europa – een werkelijk duurzame energievoorziening is ook goed voor de Europese economieën.

Reageer op dit artikel