nieuws

Duurzame energiesector steunt hoofdlijnen Nationaal Energie Akkoord

Geen categorie

Met het Energie-akkoord op hoofdlijnen worden 15.000 nieuwe directe en indirecte banen geschapen, krijgt de economie een impuls van tientallen miljarden en gaat Nederland een bescheiden rol spelen bij het oplossen van het klimaatprobleem.

Na bijna 7 maanden van onderhandelen is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen de overheid, de milieubeweging, de
vakbeweging, VNO-NCW, De Groene Zaak en de Duurzame Energie Koepel als vertegenwoordiger van de “Groene” werkgevers. Het
akkoord legt de basis voor een nieuwe fase voor groene groei en structurele overgang naar een duurzame energievoorziening. Het
betekent een einde aan een periode waarin het Nederlandse energiebeleid weinig consistentie bood.

Met de hoofdlijnen van dit akkoord is de duurzame energie sector tevreden. De komende weken moeten de details nog worden
uitgewerkt. Als dat ook lukt dan zal het akkoord ruimte bieden voor forse groei van hernieuwbare energie in Nederland en legt
het de basis voor veel nieuwe banen en export mogelijkheden. Eind 2012 is in de SER een proces gestart om te komen tot een
breed gedragen energieakkoord. Met meer dan 40 partijen is onderhandeld aan verschillende tafels om een impuls te geven aan
energiebesparing en in de komende jaren het aandeel hernieuwbare energie in Nederland te verviervoudigen, zoals aangegeven
in het regeerakkoord. De wijze waarop die groei zal worden gerealiseerd is nu vastgelegd op hoofdlijnen en zal in de komende
weken nog worden uitgewerkt in concrete maatregelen. Voor hernieuwbare energie zal op alle technologieën worden ingezet.
Hiermee wordt niet alleen het 16% doel bereikt, maar geeft het ook een impuls aan nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid en biedt
het nieuwe exportkansen voor de industrie. Zo zal er in de komende 10 jaar voor 4.500 MW aan windparken op zee worden
gebouwd, voor 6 tot 7.000 MW aan windparken op land (bij elkaar genoeg stroom voor 6 miljoen huishoudens), zal er een ruime
verdubbeling gaan optreden voor bio-energie en benutting van duurzame warmte en koude, en zullen naar verwachting tussen de 1
en 2 miljoen huishoudens zonne-energie en warmtepompen gaan toepassen. Verwacht wordt dat alle nieuwe grote gebouwen voorzien
zullen worden van bodemenergie en komt er ruimte voor nieuwe toepassing van energie uit water. Burgers in coöperaties gaan een
korting ontvangen op de energiebelasting voor zelfopgewekte energie.

“De uitdaging is enorm, dit akkoord biedt
onze hernieuwbare energiesector na 15 jaar zwalkend beleid weer nieuwe kansen en ruimte voor groene groei”, zo stelt Teun
Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel, die namens de duurzame energiesector de eindonderhandelingen heeft gevoerd.
Ook voor de vakbeweging, de milieubeweging en de land- en tuinbouw is het akkoord van wezenlijk belang. Er zullen naar
verwachting meer dan 15.000 extra banen worden gecreëerd, en op korte termijn nog enige tienduizenden méér. Voor het milieu zijn
forse stappen gezet doordat de kolencentrales uit de jaren tachtig versneld zullen worden gesloten. Het akkoord moet nog op
details worden doorgerekend en zal de komende weken worden voorgelegd aan de achterbannen van de verschillende organisaties.
“Helaas zijn er nog veel onduidelijkheden over de precieze uitwerking en zal er nog op veel details verder moeten worden
onderhandeld, maar de kern van dit akkoord is een kentering. Het zet in op een nieuwe koers”.

Reageer op dit artikel