nieuws

Ed Nijpels over analyse Klimaatakkoord: “Het kabinet is aan zet”

Sector

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er meer duidelijkheid nodig om de voorgestelde maatregelen in het Klimaatakkoord door te kunnen rekenen. Toch is Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad dat leiding geeft aan de Klimaattafels, optimistisch: “Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat met onze voorstellen de 49 procent CO₂-reductie haalbaar is.”

Ed Nijpels over analyse Klimaatakkoord: “Het kabinet is aan zet”

Nijpels: “Het wachten is nu op politieke duidelijkheid over de ruimte voor normering, heffingen, subsidies, wetswijzigingen, bindende afspraken en keuzes in de rijksbegroting.” De duidelijkheid waar hij over spreekt is volgens het PBL nodig om tot doorrekenbare afspraken te komen. Op basis daarvan kunnen de onderhandelingen voor een definitief Klimaatakkoord de beslissende fase ingaan.

Stevig debat
De voorstellen die het PBL heeft geanalyseerd zijn op verzoek van kabinet en Kamer ontwikkeld. Daarom vindt Nijpels het volstrekt logisch dat die goed willen afwegen of de voorstellen passen bij hun opvattingen. “Zo hoort het in een democratie. Het doel van 49 procent reductie staat niet ter discussie. De manier waarop is onderwerp van een stevig debat. Ik wijs er nadrukkelijk op dat eenvoudig ‘nee’ zeggen tegen voorstellen er niet bij is. Dan heb je als politicus ook de plicht met alternatieven te komen,” benadrukt hij.

Reductie CO₂-uitstoot
Nijpels is tevreden met de analyse van het PBL. Die toont aan dat de voorstellen van de vijf klimaattafels voldoende potentieel hebben om de CO₂-uitstoot in 2030 met 49 procent te reduceren. “We hebben in vier maanden een stevige basis gelegd voor de grootste transitie van deze tijd. Dat is een bijzondere prestatie van alle deelnemers aan de verschillende tafels. Dat het PBL de voorgestelde maatregelen als kostenefficiënt beoordeelt, vind ik van groot belang. Dat was immers een van de andere belangrijke opdrachten die het kabinet aan de klimaattafels meegaf.”

Meer baten dan kosten

Hij ondersteunt de conclusie van het PBL dat bij een stevig CO₂-beleid de brede welvaartsbaten opwegen tegen de materiële kosten. “In het maatschappelijk debat over klimaatbeleid wordt hier te gemakkelijk aan voorbij gegaan. Het gaat naast vermeden emissies van broeikasgassen bijvoorbeeld ook over verbetering van de luchtkwaliteit.”

 Energiebelasting en brandstofaccijnzen
Als voorzitter van het Klimaatberaad vraagt hij aandacht voor het effect van klimaatbeleid op de belastinginkomsten, de zogenoemde grondslagerosie. “Met name energiebelasting en brandstofaccijnzen zijn nu gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstof. Door het klimaatbeleid daalt dat verbruik met als gevolg minder belastinginkomsten. Dat betekent dat een deel van het stelsel op termijn onhoudbaar wordt. Ik ben het met het PBL eens dat het kabinet goed moet kijken naar de gevolgen van deze grondslagerosie.”

> Leestip: In het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ is opgenomen dat de ‘InvesteringsSubsidie Duurzame Energie’-regeling (ISDE) wordt verlengd

Reageer op dit artikel