nieuws

Voorstel Klimaatakkoord omvat verlenging ISDE-subsidie

Sector

In het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ is opgenomen dat de ‘InvesteringsSubsidie Duurzame Energie’-regeling (ISDE) wordt verlengd. De ISDE werd in 2016 opgestart om de keuze voor duurzame systemen zoals warmtepompen te stimuleren. Normaal gesproken stopt de regeling in 2020, maar de Sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord stelt verlenging voor, naast een reeks maatregelen op andere gebieden.

Voorstel Klimaatakkoord omvat verlenging ISDE-subsidie

Het bedrijfsleven, natuurbeschermers en andere betrokken organisaties voeren gesprekken om tot concrete afspraken te komen over de invulling van de klimaatambities van het kabinet. Die gesprekken vinden plaats aan zogeheten ‘Sectortafels’ zoals bijvoorbeeld de Sectortafel Elektriciteit, en de Sectortafel Mobiliteit. Aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving praten organisaties als Bouwend Nederland, Stroomversnelling, Uneto-VNI, Vereniging Eigen Huis en Milieudefensie met elkaar over manieren om klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving te behalen. Onlangs werd een eerste voorstel hierover gepubliceerd.

Verschuiving energiebelasting

Als het om de gebouwde omgeving gaat, staan in het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ vier onderwerpen centraal: ‘Een wijkgerichte benadering’, ‘Financiering en normering’, ‘Energiebesparing en duurzame warmte’, en ‘Voortvarende start’. In die onderwerpen – of hoofdlijnen – staat bijvoorbeeld dat gemeenten in 2021 een ‘transitievisie warmte’ moeten vaststellen die als basis voor investeringsbeslissingen dient, en dat er een verschuiving moet komen in de belasting op gas (verhogen) en elektriciteit (verlagen). Volgens het huidige voorstel kan in 2020 al een eerste stap worden gezet met een verhoging met 5,5 ct/m³ voor aardgas, en een verlaging met 2,7 ct/kWh voor voor elektriciteit. Uit berekeningen zou blijken dat bij hogere bedragen (20 ct/m³ erbij voor aardgas / 7,34 ct/kWh eraf voor elektriciteit) zaken zoals extra isolatie en duurzame verwarmingssystemen zoals warmtepompen “veel aantrekkelijker worden”.  Ook is een aantal voorstellen te vinden over financiering van verduurzamingsmaatregelen, onder andere middels woninggebonden leningen. Onder de hoofdlijn ‘Voortvarende start’ staat dat corporaties ernaar streven om de komende twee jaar ruim 100.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken.

Verlenging ISDE en SDE+

Om uit te voeren maatregelen betaalbaar te houden, is het de bedoeling dat bouwbedrijven, warmteleveranciers en installateurs tot 2030 kostendalingen realiseren van 15 procent tot 50 procent. Dit moet volgens de opstellers van het ‘Voorstel op hoofdlijnen’ mogelijk worden “doordat de uitvraag geordend, gestandaardiseerd en opgeschaald wordt”. Vrij terloops wordt ergens in het voorstel genoemd dat de ISDE– en SDE+ regelingen moeten worden voortgezet – zonder dat verder wordt uitgewerkt of daar nog zaken aan worden aangepast. Wellicht dat dit nog wel gebeurt in het definitieve Klimaatakkoord. Voordat het zover is, worden de voorstellen van alle Sectortafels doorberekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Na het zomerreces zal de Tweede Kamer op basis van de uitkomsten van het rekenwerk een aantal ‘richtinggevende keuzes’ maken. Aan de hand daarvan moeten de partijen aan de tafels met elkaar tot concrete afspraken komen die tot een definitief akkoord leiden. Als het tempo er een beetje in blijft, kan dat akkoord voor het eind van dit jaar een feit zijn.

> Leestip: Belangrijke bouwstenen voor het Klimaatakkoord zijn de verzilvering van werkgelegenheidskansen en de aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt. De Sociaal-Economische Raad (SER)  heeft hier aanbevelingen over gepubliceerd.

Reageer op dit artikel