nieuws

12 miljard euro subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energie

Geen categorie

12 miljard euro subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energie

Voor de stimulering van hernieuwbare energie-projecten stelt het kabinet voor 2017 zowel in het voor- als najaar 6 miljard euro beschikbaar via de SDE+ regeling. Voortzetting van deze regeling draagt bij aan het streven van het kabinet om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren.

Met het Energieakkoord heeft het kabinet een belangrijk stap gezet in de energietransitie. Hiermee laat het zien dat het ook voor de toekomst met verschillende partijen blijft werken aan vermindering van de uitstoot van CO2.

Overtekening beschikbare budget in 2016

In het Energieakkoord is door overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties afgesproken om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren, en in 2023 16%. De SDE+ draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van deze doelstelling. Minister Kamp: “Het aandeel hernieuwbare energie ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit het aantal aanvragen dat in 2016 is ingediend voor de stimuleringsregeling SDE+. Voor het beschikbare budget was de regeling tweemaal overtekend. Daarnaast zijn veel aanvragen ingediend tegen een lager subsidiebedrag dan aangevraagd kon worden. Dit toont aan dat de door de SDE-systematiek beoogde concurrentie ervoor zorgt dat de prijs voor hernieuwbare energie daalt. Het creëren van concurrentie tussen fossiele en duurzaam opgewekte energie is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een CO2-arme energievoorziening in 2050”.

Zo veel mogelijk hernieuwbare energie tegen zo laag mogelijke kosten

De SDE+ regeling is zo ingericht dat zo veel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten met voor een zo laag mogelijke subsidie-aanvraag in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën. Dit betekent dat projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben om subsidie te ontvangen. De SDE+ staat ook in 2017 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Zon- en windenergie laten sinds de start van de SDE+ regeling de grootste kostendaling zien.
Het maximale basisbedrag voor 2017 in de SDE+ wordt verlaagd van € 0,15/kWh naar € 0,13/kWh en past bij de kostenreductie van hernieuwbare energie.

>Tip: Het burdget voor de SDE+ regeling is het afgelopen jaar ruimschoots overschreden. Lees daar hier meer over.

Reageer op dit artikel