nieuws

Provincie Gelderland zoekt partners voor geothermieproject

Geen categorie

De provincie Gelderland voert samen met de gemeente Lingewaard en tuinders (verenigd in Greenhouse Energy u.a.) een vooronderzoek uit naar geothermie-potentieel voor het glastuinbouwgebied Bergerden. De provincie voert de aanbesteding uit en betaalt 50 procent van de kosten, de tuinders en de gemeente Lingewaard de overige 50 procent.

Volgens eenzelfde methodiek wil Glastuinproject Bergerden dit najaar starten met ca. 10 vergelijkbare vooronderzoeken naar geothermie. In zo’n vooronderzoek wordt op basis van bestaande informatie uit diepe boringen en seismiek een inschatting gemaakt van de kansen voor een succesvolle boring, waarbij de risico’s kunnen worden ondergebracht in de rijksgarantieregeling geothermie. Bij een succesvolle boring gaat het altijd om een combinatie van temperatuur en porositeit/permeabiliteit van de bodem op een diepte van 2 kilometer of meer. Met een boring op ca. 2 kilometer kan warmte worden gewonnen met een temperatuur van 70 tot 80 graden Celcius. Voor een temperatuur van 140 graden, waarmee ook elektriciteit kan worden gemaakt, is een boring nodig op 4 tot 5 kilometer diepte. Met dergelijke ultradiepe boringen is in Nederland nog maar weinig of geen ervaring opgedaan. Het boren van een doublet op 2 kilometer diepte kost al snel zo’n 7 miljoen euro en is alleen lonend als sprake is van een zeer grote warmtevraag. De kosten van een boring op 4 of 5 kilometer diepte bedragen een veelvoud van dat bedrag.

De provincie Gelderland wil in contact komen met partijen die belangstelling hebben om op een specifieke locatie in Gelderland onderzoek te doen naar geothermie, zodat gezamenlijk een onderzoekstraject kan worden gestart. Uitgangspunt is dat de provincie de feitelijke (Europese) aanbesteding organiseert en 50 procent van de onderzoekskosten voor haar rekening neemt. De overige 50 procent van de kosten komen voor rekening van de deelnemende partijen. De totale kosten bedragen naar verwachting tussen de 30.000 en 40.000 euro per locatie. Partijen die mee willen doen, dienen uiterlijk begin november 2011 hun belangstelling kenbaar te maken.

Begin november wordt met partijen een intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken worden gemaakt over het proces (vorming projectgroep, doorlooptijd, etc.), de intentie om bij geschiktheid van de ondergrond ook daadwerkelijk vervolgstappen te nemen en de bijdrage in de kosten. De start van de aanbesteding is voorzien voor medio november 2011. De doorlooptijd bedraagt maximaal een half jaar. Het geologisch onderzoek zal vervolgens een klein half jaar in beslag nemen. Mochten zich meer dan tien belangstellende partijen melden, dan maakt de provincie Gelderland een keuze op basis van de te verwachten bijdrage aan het energietransitiebeleid van de provincie.

Donderdag 20 oktober a.s. van 11.00 – 12.30 vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats in het Huis der Provincie (sectiekamer 4/5), Markt 11, 6811 CG Arnhem. Aanmelden is mogelijk via e-mail: h.wouters@gelderland.nl

Reageer op dit artikel