nieuws

Imtech: Slim energieverbruik dankzij ‘Smart Grid’

Geen categorie

Door de toenemende aandacht voor de schaarste van fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde, richten steeds meer bedrijven en individuen zich op duurzame energie en het duurzaam omgaan met energie. Steeds vaker wordt energie lokaal opgewekt met behulp van zonnecellen en/of warmtekrachtkoppelinstallaties. Het opwekken van energie en het gebruik ervan lopen echter niet altijd synchroon. Daarnaast is elektriciteit moeilijk op te slaan. De oplossing voor dit probleem is een Smart Grid. Imtech Nederland heeft een visie ontwikkeld op de toepasbaarheid van Smart Grids in de utilitaire en industriële markt en is samenwerkingspartner in het project PowerMatching City.

Smart Grid: managen van vraag en aanbod
Imtech Nederland ziet de ontwikkeling van Smart Grid ontstaan vanuit duurzame gebiedsontwikkeling: wijken, industriële omgevingen en/of (private) bedrijfsterreinen die zelfstandig in hun energiebehoefte voorzien en waar de ‘buren’ op een slimme manier energie uitwisselen. Het landelijke energienetwerk fungeert als back-up of als kanaal om het overschot aan energie te verkopen. Smart Grid staat voor een decentraal energienetwerk dat gekoppeld is aan het energienet. Het slimme energienetwerk gebruikt digitale technologie om vraag en aanbod van leveranciers en consumenten goed af te stemmen. Een Smart Grid bereikt dit door bijvoorbeeld geselecteerde installaties, apparaten of processen in of uit te schakelen. Indien de energiebehoefte van een gebied groter is dan de beschikbare energie, dan kan een Smart Grid (op basis van ingestelde beslisregels) beslissen om installaties of processen uit te zetten, een batterij energie te laten leveren of om extra energie af te nemen van het landelijke energienetwerk. Andersom kan het ook. Indien het gebied meer energie genereert dan het nodig heeft, kan een Smart Grid beslissen om installaties of processen aan te zetten, een batterij op te laden of om energie te leveren aan het landelijke energienetwerk.

Binnen een gebied hebben verschillende groepen, zoals een groep kantoren, een woonwijk, industriëel complex, een andere energiebehoefte. In een vroeg stadium van gebiedsontwikkeling dient integraal gekeken te worden naar de energiemogelijkheden. Dit om de toekomstige energiebehoefte zoveel mogelijk te minimaliseren en daarna af te stemmen op de potentiële voorraad aan lokale duurzame energie. Het slim afstemmen van de energiebehoefte op de lokale energieopwekking is de uitdaging van een Smart Grid.

PowerMatching City
Powermatching City is een demonstratieproject van een toekomstige energie-infrastructuur in de gemeente Hoogkerk. In PowerMatching City worden gebruik en productie van elektriciteit continu op elkaar afgestemd. De officiële opening van het project heeft op 10 maart jl. plaatsgevonden. In samenwerking met KEMA, één van de partners in het project, heeft Imtech de slimme technologie in de woningen in Hoogkerk verzorgd. De woningen zijn uitgerust met een Warmtepomp-HR-combinatie of een systeem op basis van een micro-WKK. De warmtepomp gebruikt elektriciteit om warmte te genereren. Door de PowerMatching gebeurt dit op het moment dat er veel elektriciteit beschikbaar is. De micro-WKK genereert juist elektriciteit, tegelijk met de warmteproductie. Door de PowerMatcher zal de micro-WKK zo veel mogelijk worden ingezet ten tijde van veel vraag. In beide gevallen wordt de geproduceerde warmte opgeslagen in een boiler, zodat deze kan worden gebruikt voor verwarming op het moment dat de bewoner daar behoefte aan heeft. De overige aspecten van de veldtest (de PowerMatcher, warmtebuffering, de meetapparatuur en de communicatie met de projectportal) zijn voor alle deelnemers gelijk.

Bron: Imtech

Reageer op dit artikel