nieuws

Twintig procent van WKK-motoren voldoet niet aan nieuwe emissienorm BEMS

Geen categorie

In 2009 onderzocht KEMA 30 WKK-motoren. Uit het meetrapport blijkt dat 20% van die motoren niet voldoet aan de norm van het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS). Bovendien is onduidelijk of WKK-motoren op langere termijn ook nog aan de wettelijke eis kunnen voldoen. BEMS treedt op 1 april in werking. Voor het eerst zijn hierin emissienormen opgenomen voor onverbrande koolwaterstoffen. Deze stoffen bestaan overwegend uit methaan.

In samenwerking met de motorenleveranciers inventariseert VROM beschikbare of toekomstige technieken die ervoor zorgen dat alle WKK-installaties blijvend aan de BEMS-norm kunnen voldoen. Daarbij kijkt het ministerie van VROM ook naar mogelijkheden om op termijn de eis voor koolwaterstoffen te kunnen verscherpen. Het ministerie wil BEMS namelijk in 2012/1013 evalueren.
Michel de Zwart van het programma Reductie Overige Broeikasgassen (ROB): “Er is een besparing van ruim 1 megaton CO2-equivalenten methaan mogelijk als we alle methaanslip kunnen voorkomen. Dat is significant. Via de workshop met leveranciers en gebruikers wilden we een indruk krijgen van innovaties, nageschakelde reductietechnieken en aanpassingen via de motormanagement-systemen. Verschillende opties passeerden de revue.” 

 

Zo experimenteert een motorleverancier met een stalen zuiger, die emissies significant kan verminderen. Ook is een naverbranderinstallatie ontwikkeld, die methaan met 99,7% kan terugdringen. Deze naverbrander is onderdeel van een aanvullende meting die KEMA eind december vorig jaar in opdracht van ROB heeft uitgevoerd. De motorleveranciers gaven aan dat er waarschijnlijk mogelijkheden zijn in de afstelling van de motor, via het motormanagement. Echter, daaruit zijn nog geen harde reductiecijfers naar voren gekomen. Ook aan verbeteringen van de brandstof wordt gedacht, zoals het bijmengen van waterstof. Meest kansrijk lijken motortechnische innovaties en nageschakelde technieken. De komende maanden gaan we de mogelijkheden beoordelen op technische haalbaarheid, termijn en kosteneffectiviteit.

Zie voor meer informatie het rapport Vervolgonderzoek gasvormige emissies bij gasmotoren op continu vollast op de site van SenterNovem.

Bron: Senternovem

Reageer op dit artikel