nieuws

WKK-vermogen in Nederland vijf procent gegroeid

Geen categorie

 


In 2008 is het WKK-vermogen ruim 5
procent groter dan in 2007. Vooral in de land- en tuinbouw is de
toepassing van WKK de laatste jaren spectaculair gegroeid. Aldus meldt
het Compendium voor de Leefomgeving.

Eind 2008 is het totaal opgestelde WKK-vermogen toegenomen tot 12,9 GW.
Ter vergelijking, aan het eind van 2008 is het totaal opgestelde
elektriciteitsvermogen in Nederland 24,9 GW.

Het opgestelde WKK-vermogen is in 2008 met ruim 5 procent toegenomen
ten opzichte van 2007. Deze toename is geheel decentraal gerealiseerd.
Decentraal groeide het warmtekrachtvermogen met ruim 9 procent. Dit
komt vooral door een sterke groei in het opgestelde vermogen aan
gasmotoren in de land- en tuinbouw.

TenneT

Het opgestelde warmtekrachtvermogen is uitgesplitst naar een centraal
en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties
binnen de Energiesector die op reguliere basis elektriciteit leveren
aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel
betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is
gebaseerd op het beheer van de installatie. Een deel van de
installaties is opgesteld bij een industrieel bedrijf, maar wordt
beheerd door een energiebedrijf. De installaties die vallen onder deze
joint ventures worden in het Compendium voor de Leefomgeving tot de
Energiesector gerekend.

Relevantie

Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt
geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die
daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van
warmtekrachtkoppeling. Het hogere rendement dat daarmee uit de
brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen,
zoals het broeikasgas CO2. Warmtekrachtkoppeling levert daardoor een
belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals
geformuleerd in het Kyoto-protocol.

Reageer op dit artikel