nieuws

Warmte grootste energiegebruiker

Geen categorie

 


Het primair energiegebruik in
Nederland is 3.232 petajoule (PJ) per jaar. Ruim 40 procent daarvan
wordt gebruikt voor verwarming, zo blijkt uit cijfers van SenterNovem.

Dat is veel meer dan voor opwekking van elektriciteit (24 procent),
voor transport (18 procent) of voor gebruik van olie en aardgas als
grondstof (18 procent). Het zwaartepunt van het klimaatbeleid moet dus
bij warmte liggen om de overheidsdoelstellingen van 20 procent duurzame
energie, 20 procent energiebesparing en 20 procent CO2-reductie voor
2020 te kunnen realiseren. Dit vergt een forse aanpassing van het
beleid, dat tot nu toe hoofdzakelijk op duurzame elektriciteit is
gericht.

Duurzame warmte kent gelukkig veel vormen: biobrandstoffen als hout,
stro en organisch afval, winning van biogas uit natte organische
stromen, winning van aardwarmte (geothermie), warmtepompen en
zonnewarmte. Maar ook voor energiebesparing door hergebruik van warmte
is een enorm potentieel. In Nederland wordt jaarlijks het equivalent
van 15 miljard m3 aardgas aan warmte geloosd, even veel als nodig is om
ruim 10 miljoen gezinnen te verwarmen. Een belangrijk deel kan gebruikt
worden voor verwarming van gebouwen en kassen.

Zowel in duurzame warmte als in hergebruik van restwarmte ligt
Nederland op Europees niveau achter. Nederland is wel een van de
koplopers als het gaat om het efficiënte, gecombineerde opwekken
van elektriciteit en warmte (wkk).

De stichting Warmtenetwerk werkt aan een duurzamere warmte- en
koudevoorziening in Nederland door onder meer kennisoverdracht via de
website, seminars en vakbladen, door innovatiestimulering en door
voorstellen voor betere regelgeving en beleid. Binnen Warmtenetwerk
zijn verschillende werkgroepen actief bezig met themas als beleid en
regelgeving, opleidingen en techniek en economie.

Reageer op dit artikel