nieuws

Duurzaam gebruik WKO

Geen categorie

 


WarmteKoudeOpslag (WKO) kan een relatief duurzaam gebruik van de bodem
zijn. Wanneer door WKO systemen ingrepen in de bodem plaatsvinden,
zullen deze systemen goed moeten renderen. Dat staat in een advies van
de Technische Commissie Bodem aan
de Minister Cramer van VROM. Koude is de belangrijkste waarde van het
grondwater voor WKO en moet behouden worden. De warmtevraag in de
winter en de koudevraag in de zomer moeten met elkaar in balans zijn.
Het niet terugwinnen van de opgeslagen warmte ziet de TCB als
ongewenste warmtelozing. Water van verschillende kwaliteiten mag niet
met elkaar worden gemengd. Dit leidt mede tot verarming van de
diversiteit in grondwaterkwaliteit met consequenties voor ecosystemen
en de (toekomstige) gebruiksmogelijkheden.

Op basis van de huidige inzichten over de invloed van de temperatuur
van grondwater op microbiële en geochemische processen adviseert
de TCB om voor de temperatuur van het retourwater uit te gaan van
maximaal 25°C. In bepaalde situaties kan tijdelijk een hogere
temperatuur worden geaccepteerd, met een plafondwaarde van 30°C,
onder voorwaarde dat deze hogere temperatuur ook samengaat met een
hoger rendement. Om de koude van het grondwater te behouden, moet alle
warmte die in het grondwater is opgeslagen worden teruggewonnen. De
warmtevraag in de winter zou om die reden sturend moeten zijn voor de
grootte van de WKO-installatie, zodat er tijdens het koelen in de
zomer, niet meer warmte wordt opgeslagen dan dat er in de winter wordt
teruggewonnen. Overige onderwerpen die de TCB in het advies bespreekt
zijn schade, interferentie en kwaliteitsborging. Ordening van de
ondergrond waaronder ook de ordening van WKO-systemen is een
onlosmakelijk onderdeel van duurzaam gebruik van de ondergrond. In dat
verband vraagt de TCB aandacht voor de geldigheidsduur van de
vergunningen.

Reageer op dit artikel