nieuws

Prinsjesdag 2009: Stimulatiebeleid bouw

Geen categorie

 


Door de kredietcrisis zal de
woningproductie in 2010 en 2011 waarschijnlijk terugzakken naar 67.000
repectievelijk 65.000. De noodzakelijke uitbreiding van de
woningvoorraad, die nodig is omdat het aantal huishoudens tot 2020
blijft groeien, komt daarmee in de knel.

Daarom heeft het kabinet besloten tot een pakket aan
stimuleringsmaatregelen voor de jaren 2009 en 2010. Onderdeel is het
stimuleringsbudget bouw (395 miljoen euro) waarmee projecten die
door de crisis (dreigen) stil (te) vallen, toch door kunnen gaan. Dit
draagt ook bij aan behoud van werkgelegenheid in de bouw.

Mede als gevolg van bevolkingsdaling zal het nieuwbouwbeleid in de
toekomst van karakter veranderen. Het accent verschuift van uitbreiding
naar vervanging en kwalitatieve verbetering. Zowel in groei- als in
krimpregio’s speelt nieuwbouw een belangrijke rol in het aanpakken,
respectievelijk voorkomen, van achterstanden en verval. De omvang van
de problematiek van krimpregio’s en het verschil in verdiencapaciteit
tussen de groei- en krimpregio’s, maakt solidariteit tussen de regio’s
noodzakelijk. Eind 2009 wordt het Actieplan Bevolkingsdaling
gepresenteerd. Het kabinet zal, samen met bestuurlijke en
maatschappelijke partners, vanaf 2010 dit plan uitvoeren.

Reageer op dit artikel